پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

نمونه سؤالات آزمون های نظام مهندسی سال 82 تا 87

اسفند 1387 معماری(تستی عمومی) سه :کد http://www.maskan-sakhteman.ir/Images/Contents/425977305.pdf معماری(تستی تخصصی) سه :کد http://www.maskan-sakhteman.ir/Images/Contents/559384172.pdf معماری(ترسیمی) سه :کد http://www.maskan-sakhteman.ir/Images/Contents/870532731.pdf معماری(طراحی) سه :کد http://www.maskan-sakhteman.ir/Images/Contents/308071097.pdf شهرسازی سه :کد http://www.maskan-sakhteman.ir/Images/Contents/2000030171.pdf عمران(نظارت) سه :کد http://www.maskan-sakhteman.ir/Images/Contents/404351915.pdf عمران(محاسبات) سه :کد http://www.maskan-sakhteman.ir/Images/Contents/1313663586.pdf مکانیک سه :کد http://www.maskan-sakhteman.ir/Images/Contents/1273826269.pdf برق ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید